Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie

Konsultacje specjalistyczne
kardiologa 120
kardiochirurga 150
angiologa 120
angiologa + USG Doppler 180
hipertensjologa 120
diabetologa 150
dietetyka 120
Konsultacja ordynatorska 150
Konsultacje profesorskie 200

 

Partnerzy