Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyką nazywamy wszystkie działania podejmowane by zapobiec  wystąpieniu zdarzeń sercowo- naczyniowych (prewencja pierwotna) lub też by uniknąć powtórnych incydentów kardiologicznych (prewencja wtórna). W tym celu konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych, które pozwolą na ocenę czynników ryzyka, mogących mieć wpływ na rozwój choroby, oraz na określenie grupy ryzyka. I tak każda osoba badana może zostać zakwalifikowana do czterech podstawowych grup:

 

Pacjenci bardzo wysokiego ryzyka , wysokiego ryzyka, umiarkowanego ryzyka oraz małego ryzyka.

 

Zakres postepowania profilaktycznego jest zindywidualizowany i zależy od wartości oszacowanego wskaźnika. Działania obejmują edukację chorego, zmianę nawyków żywieniowych (walka z otyłością) , propagowanie zachowań prozdrowotnych (zaprzestanie palenia papierosów, większa aktywność ruchowa), ćwiczenia rehabilitacyjne, oraz farmakoterapię. Zasady profilaktyki zostały sformułowane przez ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w postaci różnorakich postępowań przyporządkowanych poszczególnym literom alfabetu (skróty pochodzą od słów w języku angielskim):

 

A – jak:
antiplatelet – leczenie przeciwpłytkowe
antikoagulation – leczenie przeciwzakrzepowe
ACE-I inhibition – stosowanie inhibitorów konwertazy

 

B – jak:
beta blockade – blokada receptorów beta-adrenergicznych
blood pressure control – kontrola ciśnienia tętniczego

 

C – jak:
cholesterol treatment – leczenie zmniejszające poziom cholesterolu
cigarette smoking cessation – zaprzestanie palenia tytoniu

 

D – jak:
diabetes management – leczenie cukrzycy
diet, medycyna żywienia – zbilansowana dieta

 

E – jak:
exercise – wysiłek fizyczny

 

F – jak:
flu prophylaxis – szczepienia przeciw grypie.

 

Wybór optymalnego postępowania zależy zatem od indywidualnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Nasze Centrum jest w pełni przygotowane na profesjonalną ocenę ryzyka u każdej osoby zgłaszającej się do nas. Dysponujemy wysokospecjalistyczna kadrą lekarzy jak i odpowiednią aparaturą diagnostyczną i terapeutyczną aby udzielić Państwu skutecznej pomocy.

 

Z naszej strony możemy dodać jeszcze literę:

 

G – jak:
general sympathy – ogólne zrozumienia dla wszystkich Państwa problemów.

Partnerzy